Sunrise on a pond, Koton Karifi Village, Kogi, Nigeria. #JujuFilms

Sunrise on a pond, Koton Karifi Village, Kogi, Nigeria. #JujuFilms